Informace

Důležité informace a dokumenty

Slovník pojmů

Pojistitel - Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.

Zprostředkovatel - Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Pojistka - Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka - V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

Pojistná smlouva - Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Smluvní ujednání - Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Uzavření smlouvy - K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy druhá resp. poslední ze smluvních stran přijme návrh smlouvy.

Účastník smlouvy - Každý, kdo smlouvu uzavřel.

Všeobecné pojistné podmínky - Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví zákon o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Škodná událost - Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Pojistné - Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

Pojistník - Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.

Pojištěný - Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak.

Poškozený - Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá.

Připojištění - Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

Vinkulace pojištění - Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění.