Firemní pojištění

zajišťujeme komplexní řešení

Historie a současnost

S rozvojem řemesel, techniky a průmyslu se vyvíjely i potřeby obyvatel, obchodníků a celé společnosti. S tímto rozvojem vznikala poptávka po pojištění, na kterou tehdy zareagovaly pojišťovací ústavy. V 18. Století byl za největší riziko považován požár a nečekané komplikace v zemědělství, které bylo hlavním zdrojem obživy a zajišťovalo většinu příjmů země.

V současné době dokážeme ošetřit většinu rizik spojených s podnikáním, obchodem, průmyslovou a zemědělskou výrobou.

Podnikatelé a odpovědnost, Průmyslové pojištění

Živelní pojištění

Ochrání v případě, že dojde k poškození nebo zničení vašich pojištěných věcí, ať už jde o movitý majetek nebo nemovitosti. Základní živelní pojištění se sjednává pro případ zničení pojištěné věci požárem, výbuchem, úderem blesku pádem nebo nárazem pilotovaného letadla jeho částí nebo jeho nákladem. Jakmile máme sjednáno základní živelní pojištění, můžeme si zvolit z doplňkového živelního pojištění. Máme na výběr tato rizika: vichřice a krupobití, sesuv půdy, povodeň nebo záplava, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů stožárů a jiných předmětů, kapalina unikající z vodovodních zařízení.

Odcizení a vandalismus včetně nezjištěného pachatele a graffiti

Toto doplňkové pojištění chrání před krádežemi, při kterých zloděj prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením. Dále se vztahuje na loupeže, při kterých si pachatel přivlastnil věc tak, že použil násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Pojistné částky pro jednotlivé věci si při riziku odcizení se stanovují individuálně.

Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na rozbití pojištěného skla jakoukoli nahodilou událostí. Toto doplňkové pojištění se vztahuje na všechna rizika – např. poškrábáním, poleptáním nebo rozbitím.

Pojištění strojů a elektroniky na všechna rizika

Pojištění strojů a elektroniky kryje i škody způsobené požárem, úderem blesku, výbuchem, včetně škod způsobených hašením, stržením, úklidem, odcizením nebo vandalismem.

Stavebně montážní pojištění

Pojištění stavebně montážních rizik poskytuje během výstavby komplexní ochranu proti škodám, poškozením, zničením nebo ztrátám, které mohou vzniknout v souvislosti se stavební nebo montážní činností. Pojištění kryje i škody způsobené požárem, živelními riziky nebo odcizením. Předmětem pojištění je budované stavební nebo montážní dílo včetně materiálu, který se má stát jeho součástí a je uložen v místě pojištění. Toto pojištění je určeno vlastníkům budovaných stavebních a montážních děl, dodavatelům, zhotovitelům a investorům.

Pojištění přepravy zásilek

Pojištění se vztahuje na zásilky, které jsou přepravovány obvyklým způsobem přepravy – silniční, železniční, letecká, říční, námořní přeprava nebo jejich kombinace.

Pojištění přerušení nebo omezení provozu

Pojistné plnění je vyplaceno v případě nehody nebo jiného znemožnění výroby a jsou jím hrazeny vzniklé náklady a ušlý zisk.

Pojištění záruky proti úpadku cestovní kanceláře

Toto pojištění chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu jejího úpadku není schopna dostát svých závazků z uzavřené cestovní smlouvy s klientem. Povinnost se pojistit ukládá cestovním kancelářím zákon č. 159/1999 Sb..

Pojištění záruky v důsledku úpadku pracovní agentury

Toto pojištění je určeno pro agentury práce, které zprostředkovávají zaměstnání formou tzv. dočasného přidělení svých zaměstnanců. Povinnost mít sjednáno toto pojištění vyplývá ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Pojištění se sjednává pro případ, kdy agentura práce z důvodu svého úpadku nezajistí výplatu mzdy svým dočasně přiděleným zaměstnancům. Každá agentura, která má udělenou licenci od MPSV, má povinnost toto pojištění uzavřít do dvou měsíců od udělení licence. Pojistná částka se stanovuje minimálně jako trojnásobek všech čistých mezd vyplácených všem přiděleným zaměstnancům.

Pojištění odpovědnosti

Svým podnikáním můžete způsobit škody nebo újmu na zdraví dalším osobám. Pojištění obecné odpovědnosti při podnikání vás dokáže ochránit před širokým spektrem neočekávaných událostí. Budete tak mít ošetřeny nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách blízké osoby při ublížení na zdraví nebo usmrcení, dále poškození, zničení nebo ztrátu hmotné movité nebo nemovité věci popřípadě poranění či usmrcení zvířete. Tímto pojištěním vyřešíte zkrátka všechny nepříjemné náhody, které mohou nastat v souvislosti s vaší podnikatelskou činností.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pod pojištění profesní odpovědnosti spadá většina povinných pojištění a vzhatuje se např. na:
  • Pojištění autorizovaných osob činných ve výstavbě
  • Pojištění odpovědnosti účetních, daňových poradců, auditorů
  • Pojištění odpovědnosti exekutorů
  • Pojištění odpovědnosti pojišťovacích nebo zajišťovacích makléřů

Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě

Pojištění je určeno společnostem, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro třetí osobu za úplatu. Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v souvislosti s činností silničního dopravce.

Pojištění odpovědnosti z provozu plavidla

Zahrnuje odpovědnost za škodu či újmu způsobenou provozem pojištěného plavidla jiné osobě, odpovědnost za škodu či újmu způsobenou znečištěním vodních toků v důsledku havárie Zahrnuje odpovědnost za škodu či újmu způsobenou provozem pojištěného plavidla jiné osobě, odpovědnost za škodu či újmu způsobenou znečištěním vodních toků v důsledku havárie plavidla a nenadálé poruchy ochranného zařízení, odpovědnost za škodu či újmu způsobenou provozem pojištěného plavidla cestujícím přítomným na plavidle.

Pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společnosti – D&O

Jde o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členem řídícího orgánu. Toto pojištění mohou využít manažeři širokého spektra organizací a ošetřeny jsou nejrozmanitější škody, které může pochybení vedoucích pracovníků způsobit. Toto pojištění chrání členy představenstva, jednatele, členy dozorčích rad, prokuristy a další členy řídících orgánů společností před škodou způsobenou jejich činností. Škála organizací, jejichž vedoucí pracovníci mohou pojištění využít, zahrnuje také státní organizace, územní správní celky nebo nadace.

Pojištění měst a obcí

Tento pojistný program je určen pro města a obce a zahrnuje kompletní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu či újmu. Výhodou tohoto pojištění je možnost přizpůsobení se potřebám obce a celý pojistný program je sjednán jednou pojistnou smlouvou. Obec si volí ve spolupráci s naším makléřem pojistná nebezpečí, která mají být eliminována.

Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost prokazují dopravci provozující silniční dopravu tzv. velkými vozidly pro řádné zahájení a právu podniku proto, aby v průběhu částku anebo i na částku, která dopravci chybí k prokázání.

Zemědělské pojištění

Pojištění plodin

Toto pojištění minimalizuje důsledky událostí způsobených zejména nepříznivými vlivy počasí. Vztahuje se na případy poškození nebo zničení běžně pěstovaných plodin na orné půdě, vinné révy nebo ovocných sadů.

Výhodou tohoto pojištění je:
  • jistota stálého příjmu
  • méně starostí s nepřízní počasí
  • část pojištění pokryje státní dotace

Pojištění lesů a lesních školek

Zajišťuje komplexní ochranu před širokým spektrem rizik ohrožujících lesní porosty a školky.

Pojištění zvířat

Zajišťuje komplexní ochranu chovaných hospodářských zvířat.